Universell utforming

Bra for alle -nødvendig for noen

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for alle andre.

I tråd med dagens syn på samfunnet, der alle skal kunne delta, må det tas hensyn til menneskets variasjoner så vel i alder som i funksjonsevne.

Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming vil være basert på tre forhold:

 1. Mennesket som barn, ung, voksen, eldre
 2. Mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til bevegelse, orientering og overfølsomhet ovenfor luftforurensninger og materialer.
 3. Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utforming

Eksempelsamling som viser foto med kommentarer og symbolmarkeringer på løsninger som gjelder inngangsparti, trapper, heis og uteområder (ekstern link).

Lovverket PBL og TEK17; Universell utforming kreves i

 • Alle byggverk for publikum (§12-1)
 • Alle arbeidsbygninger (§12-1)
 • Krav om tilgjengelighet (§ 12-2)

Gode løsninger på universell utforming i offentlige og private bygg.

Ved bruk av ledelinjer i gulv tilrettelegges det for blinde og svaksynte slik at det blir lettere å finne frem. Retningsindikatoren bør være en sammenhengende linje med opphøyde ribber i gangretningen. Adkomst til trapper, heis og nødutganger er viktig å markere.

LOVVERKET

Trapp: Inntrinn skal markeres slik at det oppnår luminanskontrast 0,8 i forhold til trinnfarge. Markering på inntrinn skal være i hele trinnets bredde i maksimum 40mm dybde.

Det skal være et farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran og inntil nederste trinn i hele trappens bredde. Feltene skal være i taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8 i forhold til bakgrunnsfarge.

Norges Blindeforbunds krav til innendørs ledelinjer/ledefelt:
Ledefelt/ledelinje:

 • Skal følge den vanlige trafikkstrømmen
 • Samme «språk» som utendørs
 • Tydelig strukturendring
 • Legges der hvor naturlige ledelinjer ikke finnes
 • Det må ikke plasseres gjenstander på ledefelt, eller på eller innenfor 60 cm på hver side av ledelinjen
 • Kryss varsles med oppmerksomhetsfelt (se under) før selve krysningspunktet
 • I krysningspunktet for ledelinjer skal det være et «åpent felt» (flat helle) i midten
 • Er retningsendringen mindre enn 90 grader, kan retningen skje ved justering av ledelinjen

Ledelinjer:
Følges med stokk eller øyne

 • En eller flere parallelle linjer
 • Hvis en linje, min. 10 cm bred
 • To eller flere linjer, min. 2 cm bredde hver og min.10 cm i total bredde
 • Tre eller flere i store åpne arealer (min. 2 cm pr.linje = total bredde 15 cm)
 • Det kan legges et hierarki av ledelinjer i store åpne arealer. Det legges flere linjer i hovedveier, færre linjer til mindre viktige punkter • Høyde 4 mm +/- 1 mm • Forskjellige farger i linjer kan være hensiktsmessig for å vise vei til ulike bestemte steder • Luminanskontrast 0,4

Ledefelt / gangsone:
Er til å gå på

 • Bør ha min. 90 cm bredde, maks 2,5 m bredde
 • Må ha annen tydelig /følbar struktur – materialendring i forhold til området rundt
 • Taktil avgrensning på 3mm +/- 1mm
 • Kan alternativt avgrenses med lister, eksempel teppelister
 • Visuell kontrast, luminanskontrast 0,4 mellom felt og gulv

Ledlinjer /-felt:
Trengs i alle publikumsbygg som

 • Kjøpesentre
 • Sykehus
 • Kollektivterminaler
 • Kultur-/publikumsbygg
 • Offentlige kontorer
 • Butikker, apotek, vinmonopol
 • Post, bank

Trengs til:

 • Viktige knutepunkter
 • Trapp, heis, rulletrapp
 • Billett-/informasjonsskrank
 • Resepsjon/mottakelse
 • Følge vanlig publikumsstrøm

Oppmerksomhetsfelt:

Enten ledelinjer på tvers eller materialvariasjon

 • Dybde 40 cm, bredde 40 cm
 • I større åpne arealer og større rom 60 cm dybde, 60 cm bredde
 • Luminanskontrast 0,4, til gulv

Skal være både ved bruk av ledelinjer og ledefelt.

Og bruk ved:

 • Viktige knutepunkter
 • Heis
 • Infoskranke og resepsjon
 • Møterom • Toaletter
 • Inntil nederste trinn i bunn av trapp (i hele trappens bredde)

Varselfelt (farefelt):

Flattopphøyde «kuler», 4mm +/- 1mm høyere enn omkringliggende gulv. All merking av trapp skal dekke hele trappens bredde

 • Oppe foran trapp
 • Dybde 60 cm (for ikke å trå over feltet)
 • Frem til en trinndybde fra trappenesen (ytterst på trinnet)
 • Også på repos når rekkverk ikke følger reposet
 • Trappeneser skal ha visuell kontrast 4 cm dype, luminanskontrast 0,8. Der hvor mulige løsninger kommer i konflikt med hverandre når det gjelder kontrast skal markering av trappeneser ha førsteprioritet
 • Luminanskontrast for varselfelt 0,8, i forhold til trinn og gulv

Ledelys i gulv:
Ved bruk av lys i ledelinje skal blendende lys nedenfra unngås. Detaljerte krav er under utarbeidelse.

Ledelys i tak:
Kan være til hjelp for svaksynte. Viktig at lyset plasseres slik at blending unngås.

Godkjent av Blindeforbundets tilgjengelighetsutvalg 14. april 2011

Last ned «beregning av luminanskontrast», PDF-format.