FDV

Forvaltning – Drift  Vedlikehold  –  FDV

FDV er en brukermanual for samtlige forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsoppgaver i hele byggverkets levetid, fra overtagelse etter nybygging til utrangering eller rivning.

Forvaltning omfatter administrative oppgaver som kjøp og salg av eiendommer, utleie av bygninger og lokaler, husleieadministrasjon, utarbeiding av forsikringsavtaler, økonomisk planlegging og styring, personaladministrasjon m.m.

Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. Dette omfatter bl.a. betjening av installasjoner, forsyning av vann, energi samt renhold og renovasjon.

Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på bygningen på fastsatt nivå, dvs. de tiltak som er nødvendige for å sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten. Det er vanlig å skille mellom løpende og periodisk vedlikehold.

FDV dokumentasjonen skal dekke alt fra en overordnet beskrivelse og helt ned til produktnivå for alle komponenter som krever drift og vedlikehold, dette inkluderer driftsinstrukser, vedlikeholds instrukser og beskrivelse av materialvalg og løsninger.

Ved hjelp av FDV dokumentasjonen skal det være mulig å drifte og vedlikeholde bygningen på en effektiv og økonomisk måte og til det beste for brukeren og omgivelsene.

FDV på våre forskjellige produkter finner dere på våre agenturers hjemmesider, eller under fanen teknisk informasjon